ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ประจำปี 2566