ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามโครงการลดขึ้นตอนการให้บริการและปรับระยะเวลาการเสียป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566