ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง เเนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work from home)