ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง