ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องอำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7