ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนายเอือก นิยมชื่อ) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์