ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายตรี หมู่ที่ 10-บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)