ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)