ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 5) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)