ทำความสะอาดเตรียมจัดตั้งศูนย์โควิด(Community Isolation : CI)

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำพนักงานและลูกจ้าง ทำความสะอาด เพื่อตรียมจัดตั้งศูนย์โควิด(Community Isolation : CI) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์