ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิยม-นานายประสิทธิ์ ริ้วรอด) บ้าน อังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง