กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องได้บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานธนาคารขยะตำบลตาอ็อง (เขตพื้นที่โซนเหนือ-โซนใต้) ภาคีเครือข่ายแกนนำด้านสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเปิดธนาคารขยะตำบลตาอ็อง (Recyclable Waste Bank) ร่วมกับการจัดงาน “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” มีประชาชนผู้สมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีคู่ฝากธนาคารขยะวันแรก (ทั้งโซนเหนือและโซนใต้) รวมทั้งสิ้น 127 คน มีปริมาณขยะรีไซเคิลมาฝาก/ขาย รวมประมาณ 840 กก. คิดเป็นมูลค่าขยะรีไซเคิลรวมประมาณ 6,720 บาท