กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้ทอผ้าไหมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสร้างรายได้เสริม

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ทอผ้าไหม บ้านจันรม หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการตลาดเเละท่องเที่ยว