กิจกรรมบัณฑิตน้อยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ สังกัดองค์การบริหารตำบลตาอ็อง