กิจกรรมกีฬาเด็ก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง