กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566