กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ-

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2666
ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2566