การบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง

วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. อถล. และอสม. หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 16 ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะริมถนนสองข้างทางที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลตาอ็อง