หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566