ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมรถนวดข้าวหรือเกี่ยวข้าวนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563