ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565