การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ภาพโครงการกิจกรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปี 2565

1.นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

3.นโนบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4.นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

โดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธาและความไว้วางใจของผู้รับบริการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานในพิธีฝึกอบรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัยพิบัติ ตามพระราชดำริ โดยมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ การบริการสาธารณะ การสร้างค่านิยมจิตสำนึกด้านคุณธรรมกับการทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล,และประชาชนจิตอาสา พื้นที่ ตำบลตาอ็อง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการการและพนักงานส่วนตำบล เข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม สภา องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล,สมาชิกสภา อบต.ตาอ็อง


วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ,รองปลัด อบต.ตาอ็อง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตาอ็อง, ประธานสภา อบต.ตาอ็อง ,กำนัน ต.ตาอ็อง , ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการตำบลตาอ็อง ได้จัดการประชุมผู้บริหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับทราบปัญหาและมอบนโยบาย และแลกเปลี่ยนฯ เพื่อประสานสรรพกำลังเพื่อพัฒนาตำบลตาอ็อง โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์