การดำเนินการตามนโนบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประชุมประจำเดือนชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ รายละเอียดดังนี้

1.นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

3.นโนบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4.นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน