ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพิลาสินี สำเร็จดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ