ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ จำนวน ๑๐ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางเพอะ นึกเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ