ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสมียน ไทยเหียม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ