ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์เกษมสุขพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
พนิตพิชา ขันทอง
(นาง พนิตพิชา ขันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาว ณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ