ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุ พิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุ พิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุพิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็องตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์เกษมสุขพานิช (ขายส่ง,ขายปลีก)   โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
พนิตพิชา ขันทอง
(นาง พนิตพิชา ขันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาว ณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ