ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้เย็น(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
             (นายสหัส   ยิ่งยงยุทธ)
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ