ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน(กองช่าง)
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ วัสดุสำนักงาน(กองช่าง)  นั้น
               วัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นางสาริศา  มุกดาอนันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ