ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย นายยุทธศักดิ์  นุสายรัมย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ