ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung Clx ๖๒๖๐ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung Clx ๖๒๖๐ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตลับหมึก CLT (M/C/Y/K) ๕๐๖S จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นางจารนัย  ณ หนองตูม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ