ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ยาง ๒๒๕/๗๐R๑๕ MICHELIN จำนวน ๔ ล้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็มที.ไทร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายมนตรี  ธิติเชษฐ์ตระกูล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ