ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไอคิวก็อปปี้ เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดย นายยุทธศักดิ์  นุสายรัมย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ