ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เมืองช้างวัสดุ 2 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นายวีระศักดิ์  แซ่เตียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๓๕.๐๐ บาท (แปดพันสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ