ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรวมวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดย นางสาริศา  มุกดาอนันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๖.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ