ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน และพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) มอบอำนาจให้ บริษัทอีสานใต้แดรี่ จำกัด โดย นายกิติพัฒน์  ทัดศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๗๙๓.๘๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ