ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเย็น-เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเย็น-เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางบุญเย็น-เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ ส.อุดมทรัพย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ