oooooo 000000
        ังคลัง  
        พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  
       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในเขต อบต.ตาอ็อง >>>รายเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศ<<<

 
        การขยายเวลาในการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2564  
        กฎหมายพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  
        กฎกระทรวงลดภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2564  
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      oooooo   oooooo