oooooo 000000
  สำนักงานปลัด  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo   oooooo