oooooo 000000
        ,k9ik  
        ,มาตราการส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
        มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง  
        โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อความโปรงใส  
        โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
        กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร  
        คู่มือประโยชน์ทับซ้อน  
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      oooooo   oooooo