นายตรี สังข์ลาย
ประธานสภา อบต.
นายเสรี สูญตรง
รองประธานสภา อบต.
นายณรงค์ เอิบอิ่ม
ปลัด อบต./เลขานุการสภา
นางสุดา ยิ่งยงยุทธ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายสมโภชน์ สมมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นางนันทิพร หลอดทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสุรพงษ์ อุไร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายปัญญา ไทยเหียม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายพิเชษฐ์ ฉลาดเฉลียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุเทพ ฉุนกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุเทียร แท่นดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายชิโนทัย สาคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายชูศักดิ์ เหมวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายลือชัย ผ่องใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสุวินานัธ ก้านจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวิทยา อุไร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นางจันทรา อินทร์แปลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสะนุ งามเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวจินดาภา แก่นเดียว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมพงษ์ หวายลี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเสียน วงค์คลอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเสถียร เขมรัฐ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายแสง จารัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นางทัศนีย์ เย็นทรวง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายสุทิน ถูกขนาดดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายเชลือม ผดุงดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายอนุสรณ์ เจนรอบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นางบัวลี สาคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายปรีชา โต๊ะงาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายถวัลย์ นิลแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายพีรพงษ์ ยืนยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายวิทยา ปัญตะยัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นางอะนง ควรคำนึง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16