oooooo 000000
  ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2563  
     
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ  
     
   
     
     
   
     
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ-หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ขยอง) หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านปรีง-หมู่ที่ ๓ บ้านยาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง ตําบลตาอ็อง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง-หมู่ที่ 5 บ้านแจรน) หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางธัญรดา อย่าลืมดี เชื่อมลาดยาง หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก) หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มหนองบัวแดง หมู่ที่ 3-บ้านโชค หมู่ที่ 14) หมู่ที่ 3 บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน จังเอิญโค-โรงเรียนบ้านตาอ็อง) หมู่ที่ 2 บ้านจังเอิญโค ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสํานักสงฆ์-นานายพิชัย นึกเจริญ หมู่ที่ ๘  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางนิภา-เส้นบ้านนางสิรินดา หมู่ที่ ๑๐  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายนิต งามเจริญ-คุ้มจอม หมู่ที่ ๓  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร หมู่ที่ ๑๑  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นสามแยกบ้านนางจันทร์หอม-บ้านนางยอย ปัญญาเฟื่อง หมู่ที่ ๑๒  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นข้างประปา-บ้านนางบุบผา ริ้วศรี หมู่ที่ ๑๒  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประสมสิทธิ์ เสาวลัย-บ้านนาง ละอองดาว หมู่ที่ ๘  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายเรียน นึกเจริญ หมู่ที่ ๘  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์ ลอดคลอง หมู่ที่ ๘  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายลมุน ตินานพ หมู่ที่ ๘  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นลาดยาง-หลังโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นลาดยาง-โรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่ ๔  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายจำนวน หมู่ที่ 5 บ้านแจรน  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายประนอม แยบดี หมู่ที่ 15  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยาคม หมู่ที่ 15  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ สังข์ลาย-เส้นบ้านนาง นิตย์ แท่นดี หมู่ที่ ๑๓  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท-โนนจิก หมู่ที่ ๖  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม-เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ ๗  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔-หมู่ที่ ๓ บ้านยาง  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๕ รายการ  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประยับ สุจิตกุล-เส้นบ้านนางสาว กานต์ ระวี ไชยหาญ หมู่ที่ ๑  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุ พิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙  
     
 


 
  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองสวัสดิการสังคม)  
  วัสดุสำนักงาน(กองช่าง)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ กองคลัง)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา)  
  วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเลเซอร์ Brother TN - ๒๔๘๐ ของ กองคลัง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเลเซอร์ Samsung)  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Samsung Clx ๖๒๖๐ (กองการศึกษา)  
  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการฯ)  
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง รถยนต์)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร)  
  จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม  
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร ของ สำนักปลัด)  
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)  
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ  
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง  
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่อื่นๆทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน  
  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
     
   
     
     
     
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔-บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแสงทรัพย์ -หนองระหารกรม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายจํานวน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประนอม แยบดี หมู่ที่ ๑๕  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโคกเห็ดผักไหม หมู่ที่ ๑๖  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นลาดยาง-หลังโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่ ๔  
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นลาดยาง-โรงเรียนบ้านจันรม) หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยาคม หมู่ที่ ๑๕  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นปราสาท-โนนจิก หมู่ที่ ๖  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม-เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ ๗  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔-หมู่ที่ ๓ บ้านยาง  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางดวงใจ สังข์ลาย-เส้นบ้านนาง นิตย์ แท่นดี หมู่ที่ ๑๓  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมชาย-เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางประยับ สุจิตกุล-เส้นบ้านนางสาว กานต์ ระวี ไชยหาญ หมู่ที่ ๑  
  จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก-เส้นบ้านนางยุ พิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง  
     
oooooo oooooo