oooooo 000000
  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปี 2562  
     
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ  
     
   
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า วันที่ 16 กันยายน 2562  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า  
     
   
     
  ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562  
     
   
     
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านผักไหม-คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมชาย - เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนางดวงใจ - เส้นบ้านนายหวน สังข์ลาย  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายเนย - รพ.สต.บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนายปิยวัฒน์ - เส้นนายกิมเอียว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า วันที่ 30 สิงหาคม 2562  
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ - อบต.ตาอ็อง  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓ - สามแยกไปวัดบ้านจันรม  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน - บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙  
  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสดชื่น ถูกขนาดดี) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเย็น - เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหมู่ที่ ๑๔ - อบต.ตาอ็อง) บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้าง ศพด.บ้านยาง - บ้านนางเฮิว) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายจำนวน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม- เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายสมชาย - เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด - เส้นบ้านนางภัทราภรณ์ นิลแก้ว หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านผักไหม - คุ้มหนองปรือ หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา คาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาง คำพวย ชนะชัย - เส้นบ้านนางออม ทรัพย์ ใจใส หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายหนัย - เส้นบ้านนาย ประมาณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง - หมู่ที่ ๓ บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์์  
     
 


 
     
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านจันรม-บ้านปจิก) หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเย็น-เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายวินัย นิลแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประนอม แยบดี หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด - เส้นบ้านนางภัทราภรณ์ นิลแก้ว หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์  
  จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๓ และหมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายคอย - เส้นบ้านนายตุ๊ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางนิภา - เส้นบ้านนางสิรินดา หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเชือน เพชรมาก - เส้นบ้านนางยุพิน ภูมิศูนย์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางบังอร - เส้นบ้านนายวิพัฒน์ หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายประยับ สุจิตกุล - เส้นบ้านนางกานต์ระวี ไชยหาญ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุระ - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ้มตรม-เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายจำนวน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านจังเอิญโค  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักไหม-คุ้มหนองปรือ หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุริยะ เสพสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเอือก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโรงสีศิริเลิศ (หมู่ที่ ๑๔-หมู่ที่ ๓  
  ซื้อค่าหนังสือเรียน(อายุ ๓-๕ปี) ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  ซื้อโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  
  ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยาสะพายหลัง แบบใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๒ เครื่อง)  
  ซื้อท่อระบายน้ำ  
  ซื้อวัสดุุผงเคมีแห้งดับเพลิง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)  
  จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑  
  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๙๒๘  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  
  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
  จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  
  จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
  จ้างเหมาบริการรื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑  
  ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  
  วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำทิศใต้ศาลาอเนกประสงค์-แหล่งน้ำ หมู่ที่ ๘  
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนายนิยม-บ้านนายถวิล อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ  
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางลักษณา ปัญตะยัง - เส้นบ้านนางเสาวคนธ์ หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก (เส้นสี่แยกหมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๖) บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายวัชระ เหลือดี-ถนน คสล.) หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(จ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)  
  จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนดิน (เส้นบ้านนายดัน-นานายเอกภูมิ),(เส้นบ้านนางเกสร-นานางบัวบาน) หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(จ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)  
  จ้างโครงการยกระดับถนนดิน (เส้นแยกบ้านนางอรชร ? ถนนลาดยาง ? ป่าช้า) หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำ (คุ้มสัมพันธ์) บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการยกระดับถนนดิน (เส้นโรงอิฐ ? คุ้มโคกกลาง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง ตำบล ตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการยกระดับถนนดิน (กระท่อมนายเบื้อง-นานางทวม) หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ซัมซุง(กองการศึกษาฯ)  
  จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงประจำสนามกีฬา สนามที่ ๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒  
  จ้างเหมาประกอบอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมเครื่องดื่ม  
  ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒(วัสดุอื่นๆ,ถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล)  
  ซื้อสื่อจัดการเรียนการสอน  
  ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง )  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ( สำนักปลัด )  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง )  
  จ้างเหมาประกอบอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่มสำหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยโครงการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์โน้ตบุ๊คและเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)  
  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด)  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการอบรมส่งเสริมขยายผลการบริหาร จัดการปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน  
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) กองสวัสดิการสังคม  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)  
  จ้างเหมาออกแบบและพิมพ์ป้ายไวนิล (กองสวัสดิการสังคม)  
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมสภา อบต.  
  ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
  จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทางเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( สำนักปลัด )  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นผักไหม - คุ้มหนองปรือ) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (คุ้มสัมพันธ์) บ้านแจรน หมู่ที่ ๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ)  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกปริ้นเตอร์ ) กองคลัง  
  ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( สำนักปลัด )  
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องจำนวน ๓ แห่ง  
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน  
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๕ โรงเรียน  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท. ๖๒๗ สร.  
  ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ  
  เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน  
  จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน  
  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็๋อง  
  จ้างเหมาพนักงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ( นายเอกพงษ์ ไชยหาญ )  
  จ้างเหมาพนักงานประจำหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ( นายสันติภาพ นิลแก้ว )  
  จ้างเหมาพนักงานประจำหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ( นายประสาร สาคร )  
  จ้างเหมาพนักงานประจำหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ( นายศุภกรณ์ ดีเกิด )  
   
     
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านผักไหม-คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมชาย - เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนายปิยวัฒน์ - เส้นนายกิมเอียว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายเนย - รพ.สต.บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนางดวงใจ - เส้นบ้านนายหวน สังข์ลาย  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านผักไหม-คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมชาย - เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนายปิยวัฒน์ - เส้นนายกิมเอียว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนายเนย - รพ.สต.บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนางดวงใจ - เส้นบ้านนายหวน สังข์ลาย  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน - บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๔ - อบต.ตาอ็อง  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๓ - สามแยกไปวัดบ้านจันรม  
  โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสดชื่น ถูกขนาดดี) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหมู่ที่ ๑๔ - อบต.ตาอ็อง) บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้าง ศพด.บ้านยาง - บ้านนางเฮิว) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางบุญเย็น - เส้นบ้านนางมยุรี ควรหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายจำนวน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มตรม- เส้นบ้านนายเชิญ อุไร หมู่ที่ ๗ บ้านอังกัญ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายสมชาย - เส้นบ้านนายสนาน หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด - เส้นบ้านนางภัทราภรณ์ นิลแก้ว หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านผักไหม - คุ้มหนองปรือ หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยา คาร หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นนาง คำพวย ชนะชัย - เส้นบ้านนางออม ทรัพย์ ใจใส หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายหนัย - เส้นบ้านนาย ประมาณ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีง - หมู่ที่ ๓ บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
     
oooooo oooooo