oooooo 000000
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปี 2561  
 


โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางคำพวย ชนะชัย – เส้นบ้านนางออมทรัพย์ ใจใส) หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายจำนวน) หมู่ที่ 5 บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มตรม – เส้นบ้านนายเชิญ อุไร) หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสมชาย – เส้นบ้านนายสนาน) หมู่ที่ 9 บ้าน กาเกาะ ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร) หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายหนัย – เส้นบ้านนายประมาณ) หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นหลังวัด – เส้นบ้านนางภัทราภรณ์ นิลแก้ว) หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านปรีง - บ้านยาง หมู่ที่ 14 บ้านปรีง ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านผักไหม – คุ้มหนองปรือ) หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปร 4 - ปร 6 บก.01
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก( เส้นคุ้มหนองปรือ – ตำบลโคกยาง ) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1(เส้นบ้านนายโต–แยกหนอง ตาเตีย ) ช่วงที่ 2 ( เส้นบ้านนายยัญ – ป่าบ้านกาเกาะ )
บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บ้านนายสุทัศน์ – บ้านนายสุธาพล ) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ( เส้นบ้านนายคำ นิตรลาภ หมู่ 15 บ้านแสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญรอบ จอกแก้ว – บ้านปรีง ) บ้านยาง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายปริต ก่อแก้ว-บ้านนายวิเชียร ) บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นภายในหมู่บ้าน)เส้นบ้านนายใส หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ( เส้นบ้านนางยี สอนใจ – อบต.ตาอ็อง ) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนิภา – เส้นบ้านนางสิรินดา ) หมู่ที่ 10 บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนายสมศักดิ์ สงวนดี ) หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ( เส้นบ้านนางประณต เพลินสุข– ลาดยาง ) หมู่ที่ 4 บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นข้างศาลาประชาคม–เส้นไปบ้านนางจำเนียน) หมู่ที่ 4 บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนางคำสิงห์ – บ้านนายฉลาม เพชรมาก) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นไปบ้านนายทนง งามแฉล้ม) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้นบ้านนายคำสิงห์ งามแฉล้ม – แยกบ้านนางบุญจวน สกุลเหมาะ) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ( เส้นบ้านนายประสิทธิ์ กองศิริ ) บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายสุเทียน อุไร–แยกไปบ้านแจรน) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศใต้โรงเรียนแสงทรัพย์ ฯ – ไปทางทิศ ตะวันตก)บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก(เส้นนา นางปราณี คำมา– นานางชม นิตรลาภ) บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศเหนือคุ้มโคกกลาง – บ้านแจรน) บ้านปรีง หมู่ที่ 14 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1. ปร 4 ปร 5

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง – อ่างอาปึล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1.
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ – หมู่ที่ 10 บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1.
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง – หมู่ที่ 5 บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปปช1.
รายละเอียดการซื้อเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดการยื่นเอกสารประกวดราคาของทั้ง 3 โครงการ

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาอ็อง – อ่างอำปึล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูประกาศ ดูราคากลาง ดูประมาณการและแบบ
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง – หมู่ที่ 5 บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูประกาศ ดูราคากลาง ดูประมาณการและแบบ
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ – หมู่ที่ 10 บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูประกาศ ดูราคากลาง ดูประมาณการและแบบ

1.ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 ดูประกาศ
ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 ดูประกาศ
1.ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ไม่ได้ใช้ในราชการแล้ว ประจำปี 2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561

1.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดูประกาศ ดูราคากลาง

 
 

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 17 โครงการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 17 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นแยกจังเอิญโค – เส้นคุณดำ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
2.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1 (เส้นแยกนานายสามารถ – นานายเอียง พิมพ์จันทร์ และนานายฮวด นิลแก้ว) ช่วงที่ 2 (เส้นนานายเอย อุไร – นานางสมศรี ไชยหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
3.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายสำเร็จ มงคล – คุ้มโคกกลาง) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
4.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายชำนวน งามเจริญ – ถนนลาดยาง) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
5.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มสัมพันธ์ – ถนนลาดยางบ้านโนนจิก) บ้านแจรน หมู่ที่ 5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
6.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1 (บ้านนายขมิ้น นพเก้า – นานายยนต์ ไหมทอง) , ช่วงที่ 2 (นานายถวัลย์ พวงขจร – ฝายน้ำล้น) บ้านปราสาท
หมู่ที่ 6 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
7.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นข้างป่าปรือเกียน – นานานสนอง เพ็ชรใสดี) บ้านเสกแอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
8.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนานางเพียร เพราะทอง – นานายเนย เพราะทอง) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
9.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นภายในและภายนอกหมู่บ้าน) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
10.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านขยอง – บ้านโคกทม) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
11.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านขยอง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
12. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นริมคลองบ้านโนนจิกและบ้านแสงทรัพย์) บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
13.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นข้างโรงเรียนบ้านใต้ฆ้อง ฯ – ไปทางทิศตะวันออก) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
14. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนา นายอนุสรณ์ เจนรอบ – ถนนลาดยาง) บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
15. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านแสงตะวัน – หนองเสม็ด) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
16. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1 (เส้นศาลาประชาคม – คุ้มโคกเห็ด) ช่วงที่ 2 (ทิศเหนือหนองตารั๊วะ) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5
17 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มหนองปรือ – บ้านทัพไทย) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
1.ดูประกาศ 2.ดูราคากลาง 3.ดู ปร 4 ปร 5

 
  โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก จำนวน 17 โครงการ  
 

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ลงวันที่ 11 มกราคา 2561 ดูประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ประกาศรับฟังความคิดเห็น วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดูประกาศ ลง 18 ธันวาคม 2560
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านตาอ็อง – อ่างอำปึล) บ้าน ตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
3..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มหนองบัวแดง – คุ้มโชค) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านจันรม – บ้านประจิก) บ้านจันรม หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปราสาท – บ้านแสงทรัพย์) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายสมบัติ เสกกล้า) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกป้อมยาม – บ้านนายสนอง เพ็ชรใสดี) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร 5
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นภายในและภายนอกหมู่บ้าน) บ้านเสกแอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปรีง – อบต.ตาอ็อง) บ้านปรีง หมู่ที่ 14 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มหนองปรือ – บ้านผักไหม) บ้านผักไหมหมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5

x
 


 
 

 

 
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo   oooooo