oooooo 000000
  ข้อบัญญัติและแผนงาน ประจำปี 2560 - 2564  
   
   
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  คำแถลงงบประมาณ 63  
  บันทึกหลักการและเหตุผลแยกเป็นด้าน  
  บันทึกหลักการและเหตุผลแยกเป็นแผนงาน  
     
   
  ข้อบัญญัติและแผนงาน ประจำปี 2562  
     
   
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ  
  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  ส่วนที่ 2ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
  คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
     
   
  ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
  ส่วนที่ 5 การติมตามและประเมินผล  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตาอ็องเรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
  แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  
  แบบ ผ.01 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
  รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
  แบบ ผ .01 แผนงาน เคหะและชุมชน  
  แบบ ผ .01 แผนงาน เคหะและชุมชน เพิ่มเติม  
     
   
  แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  
     
   
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  
  รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560  
  รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2560  
  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
  ตารางคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
  คำแถลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560  
  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo oooooo