oooooo 000000
  ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปี 2561  
   
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ  
     
   
  ซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า  
     
 


 
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริม เหล็ก (เส้นภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกองคลัง  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  ซื้อวัสดดุก่อสร้าง เพื่อใช้ภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หมายเลขทะเบียน กค ๑๔๑๒)  
  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย )  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสาธิต/ทดลองปฏิบัติ ตามโครงการอบรมขยายผลพัฒนาอาชีพเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เกษตรกร
 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิดNetwork แบบที่ ๑ และสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔)  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นางยี สอนใจ - อบต.ตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึกถ่ายเอกสาร )  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม)  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายปริตร ก่อแก้ว - เส้นบ้านนาย วิเชียร หมู่ที่ ๑๐ บ้านขยอง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายบุญรอบ จอกแก้ว - ถนนบ้านปรีง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน นายคำ นิตรลาภ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ ๑ (เส้นบ้านนายโต - แยกหนองตาเตีย) ช่วงที่ ๒ (เส้นบ้านนายยัญ - ป่าบ้านกาเกาะ) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มหนองปรือ-ตำบลโคกยาง) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บ้านนายสุทัศน์ - บ้านนายสุธาพล) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม/อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม  
  ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัด  
  ซื้อหมึกแท้ เลเซอร์ Samsung MLT - D๑๑๑s  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( สำนักปลัด )  
  ซื้อประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติพร้อมชุดอุปกรณ์(บานเดี่ยว) พร้อมติดตั้ง  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. ๑๑๐ วัน  
  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จำนวน ๓ แห่ง  
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ๑๑๐ วัน จำนวน ๔ โรงเรียน  
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. ๑๑๐ วัน  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการงานด้านเอกสาร ของงานกองคลัง  
  จ้างจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พีฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส ๑% ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑  
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน , เก้าอี้เบาะพลาสติก ( สำนักปลัด )  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นสนามเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เคลือบสารเทมีฟอส ๑% ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑  
  ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน  
  ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน  
  ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ ๒๐ วัน  
  จ้างตรวจเช็คซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๙๒๘ สร  
  จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดิน เส้นบ้านนางศรีสำอางค์ - นานายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ซื้อวัสดุการเกษตร  
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด )  
  ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์  
 

จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561

 
  ซื้อตลับหมึก เครื่องปรินเตอร์ ( สำนักปลัด )  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 
  จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนทางต่างระดับ  
  จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมประชาคม (ระดับตำบล)  
  ซื้อตลับหมึก เครื่องปรินเตอร์ ( สำนักปลัด )  
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  
  ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ( สำนักปลัด )  
  จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ เครื่องหมายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-0003  
  จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนทางต่างระดับ  
  จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมประชาคม (ระดับตำบล)  
  จ้างทำป้ายรณรงค์ประจำจุดตรวจ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  
  ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (กรวยจราจร)ประจำจุดตรวจ โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  
 

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 478 61 0034

 
  ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการทดสอบการก่อสร้าง ( กองช่าง )  
  ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปี 2561
 
  ซื้อวัสดุและถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  
  จ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง สนามที่ 2  
  ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด )  
  จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล ( รถดูดส้วม )  
  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ซื้อวัสดุในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บานเลื่อนทึบ  
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับซ่อมเเซม ไฟฟ้าสาธารณะ  
  จ้างเหมาบริการย้ายชุดตู้คอนเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0023(กองสวัสดิการสังคม)  
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  
  จ้างเหมาประกอบอาหาร / น้ำดื่มตามโครงการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  
   
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ็อง - อ่างอำปึล ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ฆ้อง - หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ ๑ (เส้นบ้านนายโต - แยกหนองตาเตีย) ช่วงที่ ๒ (เส้นบ้านนายยัญ - ป่าบ้านกาเกาะ) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มหนองปรือ-ตำบลโคกยาง) บ้านผักไหม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บ้านนายสุทัศน์ - บ้านนายสุธาพล) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายประสิทธิ์ กองศิริ) บ้านปราสาท หมู่ที่ ๖ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นไปบ้านนายทนง งามแฉล้ม) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ ๒ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศใต้โรงเรียนแสงทรัพย์ ฯ - ไปทางทิศตะวันตก) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายสุเทียน อุไร- แยกไปบ้านแจรน) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนา นางปราณี คำมา- นา นางชม นิตรลาภ)บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายคำสิงห์ งามแฉล้ม - แยกบ้านนางบุญจวน สกุลเหมาะ) บ้านยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นทิศเหนือคุ้มโคกกลาง-บ้านแจรน) บ้านปรีง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนางคำสิงห์ - บ้านนาย ฉลาม เพชรมาก) บ้านจังเอิญโค ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
 

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นแยกจังเอิญโค - เส้นคุณดำ) บ้าน ตาอ็อง หมู่ที่ 1ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1(เส้นแยกนานายสามารถ- นานายเอี้ยง พิมพ์จันทร์ และนา นายฮวด นิลแก้ว)ช่วงที่ 2 (เส้นนานายเอย อุไร-นานางสมศรี ไชยหาญ) บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายสำเร็จ มงคล - คุ้มโคก กลาง) บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นภายในและภายนอกหมู่บ้าน) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านนายชำนวน งามเจริญ - ถนนลาดยาง) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มสัมพันธ์ - ถนนลาดยางบ้าน โนนจิก) บ้านแจรน หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1(บ้านนายขมิ้น นพเก้า - นานายยนต์ ไหมทอง) ช่วงที่ 2 (นานายถวัลย์ พวงขจร - ฝายน้ำล้น) บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นข้างป่าปรือเกียน - นานายสนอง เพ็ชรใสดี) บ้านเสกแอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนานางเพียร เพราะทอง ? นานายเนย เพราะทอง) บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านขยอง-บ้านโคกทม) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านขยอง หมู่ที่ 10 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นข้างโรงเรียนบ้านใต้ฆ้อง ฯ- ไปทางทิศตะวันออก) บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นนา นายอนุสรณ์ เจนรอบ ? ถนนลาดยาง) บ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1 (เส้นศาลาประชาคม -คุ้มโคกเห็ด) ช่วงที่ 2 (ทิศเหนือหนองตารั๊วะ) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
 

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นบ้านแสงตะวัน-หนองเสม็ด) บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นคุ้มหนองปรือ - บ้านทัพไทย) บ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
  จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก (เส้นริมคลองบ้านโนนจิกและบ้านแสงทรัพย์) บ้านโนนจิก หมู่ที่ 11 ตำบลตาอ็อง อำเภเมือง จังหวัดสุรินทร์
 
     
   
     
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า
 
     
oooooo oooooo