oooooo 000000
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปี 2560  
   
 

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ลงวันที่ 11 มกราคา 2561 ดูประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ประกาศรับฟังความคิดเห็น วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ดูประกาศ ลง 18 ธันวาคม 2560
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านใต้ฆ้อง หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านตาอ็อง – อ่างอำปึล) บ้าน ตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
3..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 เชื่อม บ้านตาอ็อง หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มหนองบัวแดง – คุ้มโชค) บ้านยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านจันรม – บ้านประจิก) บ้านจันรม หมู่ที่ 4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปราสาท – บ้านแสงทรัพย์) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างบ้านนายสมบัติ เสกกล้า) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกป้อมยาม – บ้านนายสนอง เพ็ชรใสดี) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร 5
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นภายในและภายนอกหมู่บ้าน) บ้านเสกแอ หมู่ที่ 8 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านปรีง – อบต.ตาอ็อง) บ้านปรีง หมู่ที่ 14 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 15 เชื่อม บ้าน กาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มหนองปรือ – บ้านผักไหม) บ้านผักไหมหมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร 4 ปร. 5

ประกาศประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า จำนวน 1 คัน ดูประกาศ 26 / 07 / 2560 ดูราคากลาง1 ดูราคากลาง 2
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดุประกาศ 25 / 07 / 2560
1. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายเพืองอุตธูร – บ้านนางเฮา ยิ้มชื่น) บ้านแจรน หมู่ที่ 5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ดูราคากลาง 1 ปร. 4 ปร.5
2. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จุดที่ 1 เส้นบ้านนายโปง นามยงค์), (จุดที่ 2 คุ้มใต้เส้นบ้านนายขมิ้น นพเก้า–เส้นบ้านนางชัยพนี ลืมพิศ ) บ้านปราสาท หมู่ที่ 6
ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง 1 ปร.4 ปร.5

ดูประกาศผลสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 1 / 06 / 2560
ดูประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 30 / 05 / 2560

ดูประกาศรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 30 / 05 / 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูประกาศ ลงวันที่ 16 / 05 / 2560
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางคำพวย ชนะชัย–เส้นบ้านนางออมทรัพย์- ใจใส หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง และ ปร.4 ปร.5
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายปรารถนา สารเพชร – อบต.ตาอ็อง หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง และ ปร. 4 ปร. 5
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายจำนวน หมู่ที่ 5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร. 4 ปร.5
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 เส้นบ้านสมิตร เหมาะทอง จุดที่ 2 เส้นบ้านนางจิต วิวาสุข หมู่ที่ 11 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร.4 ปร. 5
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้าน นายสมบูรณ์ บุญทัน ไปทางทิศใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร. 4 ปร. 5
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรีง–คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร. 4 ปร.5
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน – หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร. 4 ปร.5
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกเห็ด หมู่ที่ 16 บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูราคากลาง และ ปร. 4 ปร. 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุ ดูประกาศ ลงวันที่ 29 / 05 / 2560
ประกาศจำหน่ายพัสดู องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดูประกาศ ลงวันที่ 9 / 05 / 2560

ประกาศผูู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1.ดูรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.ดูรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3.ดูรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1.ดรายชื่อผู้ยื่นซื้อเอกสาร ประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2. ดูรายชื่อผู้ยื่นซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3. ดูรายชื่อผู้ยื่นซื้อเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ดูประกาศ ลงวันที่ 7 / 04 / 2560
1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์ - แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศวันที่ 7 / 04 / 2560
2. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศวันที่ 7 / 04 / 2560
3. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ราคากลาง ปร.4 ปร.5 ประกาศวันที่ 7 / 04 / 2560.

x
 

ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ หมู่ 15 บ้านแสงตะวัน
ดูรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ หมู่ 15 บ้านแสงตะวัน
ดูรายชื่อผู็ยื่นซองเอกสารประกวดราคา.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ หมู่ 15 บ้านแสงตะวัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ หมู่ 15 บ้านแสงตะวัน ตำบลตาอ็อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ดูประกาศ ราคากลาง ปร.4 ปร. 5 ประกาศวันที่ 8 / 3 / 2560

 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
 

ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนึกส์ ตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

ดูประกาศ ประกาศวันที่ 22/ 12 / 2559

 
 

รายงานผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 8, 9, 11)

ดประกาศ ประกาศวันที่ 8 / 12 / 2559

 
 

รายงานผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 3 โครงการ (หมู่ที่ 8, 9, 11)

ดูประกาศ ประกาศวันที่ 29/ 11 / 2559

 
 

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านเสกแอ ตำบลตาอ็อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ดูประกาศ ราคากลาง ประกาศวันที่ 18 / 11 / 2559

 
  2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านกาเกาะ ตำบลตาอ็อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ดูประกาศ ราคากลาง ประกาศวันที่18 / 11 / 2559

 
  แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯเพื่อเตรียมระบบการเสนอราราด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ดูประกาศ ราคากลาง ประกาศวันที่ 18 / 11 / 2559

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo   oooooo