oooooo 000000
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
     
 
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อ
 
 
สำนักงานปลัด
 
 
กองคลัง
 
 
กองช่าง
 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ตู้รับฟังความคิดเห็น
 
 
กฎหมายน่ารู้
 
     
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo   oooooo