สำนักปลัด อบต.
นายณรงค์ เอิบอิ่ม
ปลัด อบต.
นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว
รองปลัด อบต.
 
นายพัสกร ประดับสุข
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
?
?
?
นางสาวศศิวิมล มาลัย
นางสาวณัฐติยา นามวัฒน์
จ่าเอกณัทกร เสาวภากาญจน์
นายเสฎฤทธิ์ คำสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกรปฎิบัติงาน
       
?
?
?
 
จ.ส.อ สมปอง เอิบอิ่ม
นายสมศักดิ์ นิยมชอบ
นายฐกร ยืนยงชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
พนักงานขับรถยนต์
?
?
นายรุ่งวิทย์ ไทยเหียม
นายผุสดี ทองดี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน
       
กองคลัง
 

 

 

 

?

 

 

 
นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพวงเพชร นาฬิเก
นางสาวหฤทัย สำเร็จดี
นายศิวกร วิปุละ
นางอัญลีภรณ์ บานชื่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ

 

 

?

 

 

?
?
 
จ.อ. สมปอง เอิบอิ่ม
นายธนกฤต แสงทอง
 
รักษาราาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู่ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
กองช่าง
       
นายวิทยากูล พูนชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
?
นายอภินันท์ แร้วกระโทก
นายสุทธิศักดิ์ คงถือมั่น
นายสุทิน สารเพชร
นายวีรัก วิเศษศรี
นายช่างโยธา ปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
พนักงานสูบน้ำ
พนักงานสูบน้ำ
       

 

 

?

 

 

?
   
นายอานน ครึ่งมี
นายจงกล ชื่นยง
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว
 
 
รองปลัด อบต.
 
 
 
นางรัชนีกร ไทยเหียม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 

 

 

?

 

 

 
 
นางวริฐา รักชาติ
 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
     
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ
พระอธิการจุรี เตชธโร
นางวิมาลย์ แท่นแก้ว
นางฉวีวรรณ ทองเศก
นางสุภาพ นิลแก้ว
ประธานศูนย์
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
 
นายประสวบ ประดับ
นางกัลลิกา ประดับ
นางดวงดาว ไทยเหียม
นางศุทธินี ดีสม
ประธานศูนย์
ครู
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์
 
 
 
นางชุลีกร เนื้อละออ
นางจรรยา ไทยเหียม
นางรำแพน ถิ่นทอง
 
ประธานศูนย์
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
       
กองสวัสดิการและสังคม
 

 
 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว
 
 
รองปลัด อบต.
 
 
 
 
นายชัชพิสิฐ อุไร
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
 
?
นางสาวณัฐพิน จอยรัมย์
นางสาววรรณิศา คล้ายบุตร
นางสุชาดา บุญยงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานชุมชนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล